PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe – Autozapis, Formularz Rezygnacji

Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK

W 2023r. będzie miał miejsce po raz pierwszy od wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych ponowny autozapis do PPK. Ponowny autozapis będzie dotyczył osób, które wcześniej złożyły deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Z dniem 28.02.2023 r. deklaracje te stracą ważność i pracownik zostanie ponownie zapisany do PPK. Obowiązkiem pracodawcy jest do 28.02.2023 r. poinformować o tym fakcie pracowników. Od 01.03.2023 r. pracownicy niezainteresowani uczestnictwem w PPK będą mogli ponownie składać deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (deklaracja taka będzie ważna przez kolejne 4 lata – do roku 2027).

Przedsiębiorcy, którzy w jednym z dwóch lat (2021 lub 2022) zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników mogą zwolnić się z obowiązku tworzenia PPK w przypadku, gdy wszystkie osoby zatrudnione w tym podmiocie złożą deklarację rezygnacji z wpłat do PPK. W przypadku, gdy przynajmniej jeden pracownik nie złoży rezygnacji – przedsiębiorca będzie zobowiązany do zawarcia umów o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK, a następnie do pobierania i odprowadzania wpłat do PPK (dotyczy to już wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 r.)

Pozostali przedsiębiorcy, których średnioroczna liczba zatrudnionych pracowników (w latach 2021 oraz 2022) przekroczyła 10 osób, zobowiązani są do posiadania umowy o zarządzanie PPK podpisanej z wybraną instytucją finansową. Umowa ta nie wiąże się z żadnymi kosztami. W przypadku, jeśli wszyscy pracownicy złożą rezygnacje z dokonywania wpłat do PPK – nie ma konieczności zawierania umowy o prowadzenie PPK. Jeśli przynajmniej jeden pracownik takiej rezygnacji nie złoży – przedsiębiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy o prowadzenie PPK, a następnie do pobierania i odprowadzania wpłat do PPK (dotyczy to już wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 r.)

Poniżej znajduje się druk o rezygnacji z PPK dla pracowników. Osoby, które nie chcą uczestniczyć w tym programie muszą go wypełnić i podpisać.

Najlepiej to zrobić z datą 01.03.2023r. a najpóźniej przed 10.03.2023r.

Pliki do pobrania:

  1. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)