Kody zawodów – nowe obowiązki w zgłaszaniu pracowników do ZUS

Kody zawodów – nowe obowiązki w przypadku zgłaszania pracowników do ZUS

Nastąpiły dosyć istotne zmiany w sposobach zatrudniania pracowników i przekazywania informacji do ZUS. Obecnie wszyscy pracodawcy będą mieć obowiązek przekazywania deklaracji zgłoszeniowych z wykazaniem kodu zawodu. Niewielka zmiana ale jednak zwracamy uwagę na dosyć istotne kwestie w nazewnictwie zawodów i ilości ich wykazywania w umowach o pracę jak i w umowach zlecenie. Biura rachunkowe będą zobowiązane przekazywać te informację do ZUS-u.

Wg oficjalnych informacji nowe obowiązki mają związek ze statystykami związanymi z zawodami jakie funkcjonują w gospodarce narodowej. Informacja o wykonywanym zawodzie jest kluczowa przy prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, analiz czy prognoz dotyczących rynku pracy i przemian struktury społecznej w Polsce. Ponadto informacje te pozwolą oszacować w których zawodach występuje największa zachorowalność i w jakich okresach ona występuje.

Taka wersja jest oficjalna i na pewno jest w niej dużo prawdy. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na pewne niuanse z tym związane.

Wymóg podawania kodu zawodu dotyczy ubezpieczonych, czyli pracowników oraz zleceniobiorców. Nowy kod zawodu będziemy zobowiązani podawać:

  • zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych gdy pracownik jest zatrudniany,
  • na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu lub rodzaju ubezpieczeń.

Wynika z tego, że jeżeli będzie konieczność składania korekt z wyżej wymienionych powodów to będzie trzeba informować biuro rachunkowe o kodach zawodów.

Podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, która została określona przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów.

WAŻNE

Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia zawodu dla pracownika i jego kodu. Kod zawodu musi być 6-cio cyfrowy. Dlatego w przypadku zatrudniania pracownika lub korygowania jego danych proszę wyszukać w przesłanej przez nas liście odpowiedni zawód i kod a następnie przesłać do naszego biura. Bez jego otrzymania nie będziemy mogli dokonać zgłoszenia pracownika ani ewentualnej korekty. Przypominamy, że maksymalny czas na zgłoszenie przez nas danych do ZUS od momentu jego zaistnienia to 7 dni. Po tym terminie wszelkie zmiany będą obarczone nieprawidłowością.

Pliki do pobrania:

  1. Klasyfikacja zawodów – lista wszystkich zawodów